Alimlər

Məsihə iman məşhur elm

Davranış və bir çox nəsillərin həyat tarixini təfsilat edən 8 cildli “Entomologiyanın Suvenirləri” silsiləsinin müəllifi

“Onsuz, mən heç nə başa düşmürəm, Onsuz, hər şey qaranlıqdır…….Hər dövrün öz maniyası var ”.

“Mən ateyizmi maniya kimi hesab edirəm. Bu, əsrin xəstəliyidir”

“Sən məndən dərimi daha asanlıqla çıxardarsan, nəyinki Allaha olan imanımı.”

Jan-Henri Fabre

(1823-1915) Fransız, Entomologiya, Biologiya

Okeanoqrafiyanın “Atası”

İlk Atlantik-transın qoyulmasında kömək edib

Mauri, “dənizlərin izlərindən” danışan Məzmur 8:8 (Müqəddəs Kitabdan) inanırdı və o “okeanik cariləri” kəşf etdi

Mauri atmosfer dövranını təsvir etdi və göstərdi ki, bu artıq Vaizin Kitabı 1:6-da təsvir olunmuşdu. (Müqəddəs Kitabdan)

Mauri, Eyyub 28:25-də (Müqəddəs Kitabdan)hörmətin küləyin çəkisi ilə uyğun gəlməsinin düz olduğunu göstərdi.

“Müqəddəs Kitab və Elm düzdür, və buna görə də hər biri, əgər düzgün oxunsa, yalnız digərinin həqiqətinin sübutudur.”

Matttyu Mauri

(1806-1873) Amerikalı

Fizik, Termodinamikanın Qanunları, Mütləq dərəcə tərəzisinin ixtiracıçısı

 

“Həyatın mənbəyinə qayğıyla, elm…….yaradıcı qüvvəni həqiqətən təstiq edir.”

Kelvin, müasir fizikanın təməlini qoymaqda kömək edən Britaniya alimlərindən ibarət olan kiçik qrup arasında birinci idi. Onun işi fizikanın bir çox sahələrini örtüb və onun işinin dəyərini görən Avropa Universitetlərindən saysız-hesabsız fəxri dərəcələr aldığına görə onun haqqında deyilib ki, ölkədə adına görə ən çox dərəcəsi olan idi. O, sadiq Məsihçi idi, şübhəsiz ki, öz dövrünün ən ruhani adamlarından idi. Maraqlıdır ki, onun fizik dostu Corc Qabriyel Stroks( 1819-1903) və Ceyms Klerk Maksvel (1831-1879)-də bir çoxlarının nominal, laqeyid və ya anti- Masihçi olduğu bir erada onlar dərin Məsihçi idilər.

Lord Kelvin (Villyam Tomson)

(1824-1907) İrlandiyalı

“Bilik, Yaradanın izzəti üçün zəngin dəryalar və insanların vəziyyətindən köməkdir. ”

“Bizim günaha düşməyimizdən qorunmaq üçün qarşımıza oxumağa iki kitab qoyulub. Birincisi Allahın iradəsini bildirən Müqəddəs Kitabdır. Sonra Onun qüdrətini ifadə edən məxluqların kitabıdır. ”

Fransis Bekon

(1561-1626) İngilis, Elm, elmi metodun filosofu

Hesablamanı kəşf edib

Beynəlxalq cazibə qüvvəsinin qanunları

Nyutonun üç dəyişmə qanunu:

1)İnersiya qanunu 2) Güc=kütlə, sürətləndirmə 3) Hərəkət və reaksiyanın qanunu

Zamanların ən dahi alimlərindən biri

(Müqəddəs Kitab) Danielin Kitabını oxuyandan və tərcümə edəndən sonra “Nyutonun Danielin Peyğəmbərlikləri” ni dərc etdi.

“Təqribən son vaxtlarda elə adamlar qalxacaq ki, onlar öz diqqətlərini Peyğəmbərliklərə çəkəcəklər və çoxlu qalmaqal və müqavimətlər ərzində öz ədəbi izahları üstündə təkid edəcəklər.”

“Müqəddəs Kitabda Allahsız tarixdəkindən şübhəsiz çox gerçəklik nişanları var.”

“Bu (bizim günəş sisteminin ölçü modeli)bildiyimiz daha nəhəng sistemin xırda yansılamasının qanunlarıdır və mən sizi inandıra bimərəm ki, bu layihəçisiz və yaradansız heç nə

dir: amma siz ateyistlər kimi layihənin götürüldüyü dahi əsərin layihəsiz ya da ki, yaradansız yarandığına inandığınızı açıq etiraf edirsiz! İndi mənə deyin görüm hansı səbəblərə görə siz belə ağla batmayan nəticəyə gəlirsiz?”

Cənab İsaak Nyuton

(1642-1727) İnglis, Riyaziyyatçı, Fizik

Luis Paster

Mikrobiologiyanın atası, “pasterizasiyanın” inkişaf etdirib. O dövrlərin ən böyük alimi kimi qəbul edilib.

“Nə qədər çox təbiəti öyrənirəmsə, bir o qədər çox Yaradanın işlərinə heyran oluram.”

“Elm insanları Allaha yaxınlaşdırır.”

Onun Məsihçi imanı, bir çox sınaqlarda ona dayaq olub. O qətiyyətlə yaradılışa inanırıdı və Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə qarşı güclü qarşıdururdu. Çünki, bu elmi sübutlarla elə də uyğun gəlmirdi.

Lui Paster

(1822-1896) Fransız

“Heç bir təkamül nəzəriyyəsi molekulların oxşarlığını izah etməyi müəyyən edə bilməz. Çünki təkamül mütləq davamlı dəyişiklik ifadə edir.”

“Qüdrətli Allah insanı Öz bənzəyişində yaratdı və onu yaşayan canlı varlıq etdi ki, o Allahı axtarsın, Onun yaratdığı məxluqlar üzərində hakimlik etsin, bizə Öz əllərinin işlərini öyrət ki, biz Yeri (kürə) öz istifadəmiz üçün tabe etdirə bilək və Onun xidməti üçün səbəbi gücləndi ki, Sənin xeyir-dualı Sözünü qəbul edək ki, biz Sənin Göndərdiyinə iman edə bilək, bizə qurtuluş və günahların əhvi biliyini ver. Bunların hamısını Rəbbimiz İsa Məsihin adıyla diləyirəm.” (dua Maksvel tərəfindən yazılıb və onun qeydləri arasında tapılıb)

Maksvel, evi yaxınlığında yaratmağa köməklik etdiyi kilsənin rəhbəri idi.

Ceyms Klerk Maksvel

1831-1879) Şotlandiyalı, Termodinamik Statistik, Elektrik, maqnitləşmə və işığın sahə tarazlaşdırması

kənd təsərrüfatı kimyaçısı, 300-dən çox məhsulu kəşf edib.

 

“Xilaskarım İsasız mən heçəm”

“Mən təbiət haqqında, hüdudsuz radio stansiya kimi düşünməyi sevirəm, və hansının ki vasitəsilə Allah bizə hər vaxt danışır, əgər yalnız biz o dalğanı tutsaq”

“Əgər biz öz əllərimizi Onun əllərinə qoysaq, Allah bizə əvvəl açmadığı şeyləri açacaq”

“Edəcəyim işi və onu etmə yolları mənə açılmayıncaya qədər heç bir kitab mənim laboratoriyama girmir.”

Corc Vaşinqton Karver

(1864-1943) Amerikalı

O, dövrünün ən güclü mikroskopunu yaradıb. O, birhüceyrəli protozon və bakteriyaları kəşf edib. Onun işi nəhayət ki, Qara ölüm kimi xəstəliklərin səbəbini kəşf etməyə apardı.

O, tez-tez Allahın məxluqları kiçik və böyük yaratmaq planının möcüzələrini ehtiramla xatırlayardı.

Antoni Liuvenoek

(1632-1723) – Hollandiyalı, Məsihçi

Yeni İngiltərədə müjdənin təbliğatı üçün Missioner təşkilatını idarə edən. Müqəddəs Kitabın İrland, Türk və Ərəb dilinə tərcümısini şəxsən maliyyələşdirib.

Məsihçilər üçün təbiəti öyrənməni əks etdirən “Yüksək Əxlaqlı Məsihçi” –nin müəllifi

“Vaxtaşırı Düşünmələr” Məsihçi kitabının müəllifi.

Ölümündən sonrakı vəsiyyəti məsihçiliyi müdafiə edən “Boyl Mühazirələr” ini maliyyələşdirdi.

KİMYA. “Robert Boyl” bəzi adamlar tərəfindən Kimyanın atası adlandırılır. Onun elmi düz onun imanından aşıb-daşırdı. Onun bütün yazıları Məsihçiliyin izlərini göstərir. Gənc bir şəxs kimi, Məsihə təzə iman edəndə o imanıyla çox mübarizə aparırdı. Çünki, gününün elmində onun inancına qarşı çox şeylər var idi. Buna görə də o, hər ikisinin də eyni müəllifi olduğundan Müqəddəs Kəlamla uyğunlaşmanı sübut etmək üçün hər bir faktın aydın əsasının qoyulmasını və yoxlanmasını qət etdi.

“Onun işinin biliyindən, biz Onu tanıyacağıq.”

“Məsihin iztirabı, Onun ölümü, Onun dirilməsi və Göylərə qalxması və Onun yer üzündə olarkən etdiyi bütün gözəl işlər, bəşəriyyətə Onun Allah və İnsan olması inancını təsdiq etmək üçündür.”

Robert Boyl

(1627-1691) İrlandiyalı, Müasir Kimyanın Banisi. Qaz Dinamikası

İlk Termodinamkina Qanununu təsvir edib: Enerjinin Saxlanma Qanunu

(Amerika Biokimyaçı İsaak Asimov deyib ki, İlk Termodinamik “elm tarixində ən mühüm ümumiləşdirmələrdən biridir”)

Qazların kinetik teoriyası

“Coul Tomson” nəticəsi—dondurmanın əsası

Enerji işinin vahidi fizikada indi “coul” adlandırılır

“Aydındır ki, təbii qanunlarla tanışlıq Allahın ağlı ilə burada ifadə olunan tanışlıqdan heç də az məna vermir.”

“ Növbə kainatda açıq-aşkarlıqla Allahın suveren iradəsi ilə qorunub saxlanılır….”

“Allahın iradəsini bilməkdən, ona itaət etməkdən sonrakı məqsəd Onun əl işlərinin sübutu olan müdriklik, qüdrət və yaxşılıq atrubutlarından nəyisə bilmək olmalıdır. ”

Ceyms Preskott Coul

(1818-1889) Amerikalı

Antiseptik cərrahiyyənin atası, sınığı ilk məftillə birləşdirən, həllolunmayan tikişi inkişaf etdirən.
“Mən Məsihçiliyin başlıca təliminə inananam.”

Cənab Cozef Lister

(1827-1912) İngilis

NASA-nın direktoru, kosmik araşdırmanı ilk kəşf edən, raket (ya da ki raketin üzərində işləyən) alim. Müasir kosmik uçuşun atası.

“Elmi anlayış yalnız insanların ağlında mövcuddur. Bu anlayışın arxasında bizə açılan həqiqətlər var amma yalnız Allahın lütfü ilə.”

“Allah insan olanda, təcrübə əzabdan başqa heç nəyi sübut etmədi. İnsanların əsirlərlə əziz tutduğu qaydalar, onlar bütün silah ambarını Ona qarşı açıb buraxdılar: aldatma, böhtan və xəyanət ittihamları. Səhnə dünya tarixində paraleli olmayan vəziyyət üçün qurulmuşdu. Allah məxluqlara baş çəkdi və onlar Onu çarmıxa mismarladılar!”

Vernher Von Braun

(1912-1977) Alman

1937- ci ildə Harvard Universiteti tələbəsi Hovard. H. Aiken, Babbacın analitik mühərrikinin təsviri ilə təsadüfən rastlaşdı. Aiken İBM-nin köməyi ilə ilk universal kalkulyator maşını Mark1-i yaratmışdı. Çarlz Babbac, öz vaxtından yüz il öndə idi. O, Britaniyadakı dəhşətli əqli və sosial dəyişikliklər dövründə öz Məsihçi imanında həmişə möhkəm idi. Çarlz Babbac Müqəddəs Kitaba inanırdı və əmin idi ki, elm və iman bir-birinə zidd deyildi.
Çarlz Bebbic

(1791-1871) İngilis, kompyuterin atası, riyaziyyat dahisi

Filosof , riyaziyyatçı və hidrostatistikanın və hidrodinamikanın banisi, həmçinin fizikadakı işlərinə görə məşhur alim, vakumlar: mexaniki kalkulyatoru kəşf edən alim

“İsa Məsih, mən özümü Onun üçün ayırmışdım,

Mən Ondan qaçdım, inkar etdim, çarmıxa çəkdim Onu.

Qoy mən heç vaxt Ondan ayrı düşməyim

Biz Ondan yalnız Müjdədə öyrədilən yollarla tuturuq

Özünü hər şeydən məhrum etmə, tam və şirin

isa Məsihə tam itaət…”

(Bazar Ertəsi,23 Noyabr, 1654-cü ildə tarixlənmiş sənədlərdən və ölümü vaxtı paltosundakı öz əlyazmalarından tapılıb)

“Öz zavallılığımızı bilmədən Allahı tanımaq qürura səbəb olur, Allahı tanımadan öz zavallığımızı bilmək ümidsizliyə səbəb olur.” (Paskal- Fikirlər Yox 527)

Həmçinin “Paskalın Mərci” – Məsihçi imanı üçün güclü müdafiədir

“Məsihçi olmağı seçən bir şəxs necə uduza bilər? Əgər o ölsə, onda aşkar olur ki, Allah yoxdur və onun imanı heç idi, əslində o heç nə itirmədi, o həyatda imansız dostlarından daha da xoşbəxt idi. Əgər buna baxmayaraq , Allah varsa və cənnət-cəhənnəm varsa, onda o cənnəti əldə edib və onun imansız dostları hər şeylərini cəhənnəmdə itirmiş olacaqlar!”

Blez Paskal

(1623-1662) Fransiz, Filosof , riyaziyyatçı və hidrostatistikanın və hidrodinamikanın banisi